Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1 - SATICI:

Ünvanı : {_satıcı unvan_}
Adresi : {_satıcı adres_}
Telefon : {_saticitelefon_}
Fax : {_satıcı fax_}
E-mail: {_satıcı mail_}


1.2 - ALICI:

Adı/Soyadı/Unvanı : {_alıcı ad_} {_alıcı soyad_}
Adresi: {_teslimat adresi_}
Telefon: {_alici telefon_}
E-mail: {_alici e-mail_}
Tc No: {_tc id_}


MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICININ SATICIYA ait www.mykundak.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

Tarih : {_tarih_}

{_hizmetbilgileri_}Hizmetin cinsi, türü, miktarı, marka / modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli: {_odeme sekli_}
Teslimat adresi: {_teslimat adresi_}
{_odemetablosu_}

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

          
4.1 - ALICI, www.mykundak.com internet sitesinde sözleşme konusu ürün veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
          4.2 - Sözleşme konusu hizmet, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI’nın kullanımına açılır.
          
          4.3 - SATICI, sözleşme konusu hizmetin, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun kullanıma sunulmasından sorumludur.
          4.4 - Sözleşme konusu hizmetin sunulması için iş bu sözleşmenin imzalı nüshasının elektronik ortamda SATICIYA ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICININ tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin sunulması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
          4.5 - Hizmetin sunulmasından sonra ALICIYA ait kredi kartının ALICININ kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini SATICIYA ödememesi halinde, ALICININ hizmeti alması sonlandırılır.
          4.6 - SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIYA bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICININ siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.


MADDE 5 - CAYMA HAKKI

          
5.1. ALICI; hizmet satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, hizmetin kendi kullanımına açılması tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICIYA bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
          5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICIYA iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
          5.2.1 3. Kişiye veya ALICIYA verilen hizmetin faturası, (İptal edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
          5.2.2. İade formunun düzenlenmesi gerekecektir.
          5.2.3. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICIYI borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
          5.2.4. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN VE HİZMETLER

          a) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

          b) Belirtilen ürünler ve sebepleri CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ürünlerdir;
          

www.mykundak.com adresinden satışı gerçekleşen hizmetler, CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK hizmetlerde bulunmasından dolayı, CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ. Alıcı, siparişinin iptali için siparişini onayladığı günün mesai bitimine kadar, telefon, fax, eposta veya telefon ile satıcıya bildirmesi gerekmektedir.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME 

          
SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICININ yerleşim yerindeki mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:
          a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,
          b) Değeri 3.000,00 (üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,
          c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’  arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
          İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
          Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

          İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde satıcının yerleşim yerindeki mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.

SATICI

{_sirketadi_}

ALICI

{_aliciad_} {_alicisoyad_}

WhatsApp Destek İletişim